תקנון מועדון לקוחות

 

תקנון מועדון לקוחות דיאטת ילנה מלישבה

 

מועדון לקוחות דיאטת ילנה מלישבה (להלן - "המועדון" או "מועדון לקוחות דיאטת ילנה מלישבה") מנוהל על ידי דיאטת ילנה מלישבה בע"מ (להלן - "הנהלת המועדון").

1.הצטרפות למועדון

1.1 כל אדם, מעל גיל 18, זכאי להצטרף למועדון לקוחות דיאטת ילנה מלישבה, והכל בכפוף לתנאי תקנון זה.

1.2 החברות במועדון לקוחות דיאטת ילנה מלישבה ותהיה כפופה לתנאי תקנון זה ולהוראות הכלולות בטופס / שיחת ההצטרפות בנוסח שייקבע על ידי הנהלת המועדון והצטרפותו תאושר או לא תאושר בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת המועדון בלבד ומבלי שתהיה מחויבת לנמק זאת.

1.3 מובהר כי הנהלת המועדון תהא רשאית לסרב לאשר הצטרפותו של לקוח למועדון או לבטל חברותו במועדון, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

1.4 התקנון מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי החברות וההצטרפות למועדון, וכל חבר מועדון יחשב כמי שקרא והסכים להוראות התקנון.

1.5 ההצטרפות כחבר מועדון הלקוחות דיאטת ילנה מלישבה תהא כרוכה בתשלום של 99 ש"ח לשנה (להלן – "דמי החבר"). הנהלת המועדון רשאית לשנות את דמי החבר מעת לעת ובהודעה מוקדמת לחברי המועדון. דמי החבר, כולם או חלקם, לא יוחזרו לחבר המועדון.

1.6 החברות במועדון הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

2. תוקף החברות במועדון

החברות במועדון תהיה בתוקף שנה מיום ההצטרפות.

3. הטבות

3.1 הנהלת המועדון רשאית לקבוע ולשנות מעת לעת את ההטבות וההנחות הניתנות לחברי המועדון וכן להעניק הטבות והנחות שונות לאוכלוסיות שונות בתוך מועדונים אלו ולהקים תתי מועדונים שונים לקבוצות יעד מסוימות והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וכפי שיפורסם על ידה מעת לעת. כמו כן רשאית הנהלת המועדון להקים מספר מועדוני לקוחות אשר לכל אחד מהם תנאי ההצטרפות שונים ולהעניק להם הטבות שונות.

3.2 אין כפל מבצעים, הטבות והנחות למועדונים ו/או לאוכלוסיות שונות.

3.3 חברי המועדון יהיו זכאים להטבות הבאות:

3.3.1 הצטרפות למאגר לקוחות מנוטרים, הזכאים למעקב יזום אחר הירידה במשקל.

3.3.2 זכאות להשתתף בקבוצות תמיכה לירידה במשקל במחיר מסובסד.

3.3.3 מבצעים ייעודיים לחברי המועדון שייקבעו מעת לעת.

 

4.פרטי חבר המועדון

4.1 בהצטרפותו למועדון מסכים חבר המועדון כי כל מידע שיתקבל אצל הנהלת המועדון מהחבר, לרבות פרטיו האישיים ו/או המידע האישי שייאסף על ידי הנהלת המועדון אודותיו וכן פירוט בדבר רכישותיו של חבר המועדון יישמרו במאגר מידע אשר יירשם ו/או נרשם על ידי הנהלת המועדון וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם להוראות תקנון זה ולהוראות כל דין.

4.2 כן מסכים חבר המועדון ומאשר באופן מפורש, בהצטרפותו למועדון, כי הנהלת המועדון תהיה רשאית להשתמש במידע כאמור, בין היתר, לצרכים הבאים:

4.2.1 למטרות שיווק ומכירות (של מוצרים, שירותים וכיו"ב), לקידום מכירותיה, לעריכת סקרים ומחקרי שוק, לצרכי הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי, למטרות פניה (כללית או מותאמת אישית) לחברי המועדון בדיוור ישיר ו/או באמצעות מסרונים (SMS);

4.2.2 לצרכי זיהוי לשם מתן הטבות לחברי המועדון, ולשם כך, בין היתר, להעביר את פרטיו של חבר המועדון לכל גורם ו/או ספק שירותים אשר יעניק שירותים ו/או הטבות לחברי המועדון;

4.2.3 לשימושים סטטיסטיים (ובין היתר ע"י צדדים שלישיים), ולשם כך למסור מידע סטטיסטי (שאינו מזהה את חברי המועדון באופן אישי).

להסרת ספקות, מובהר כי הנהלת המועדון רשאית להעביר מידע אודות חברי מועדון בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.

מובהר כי המידע אשר נאגר במאגר המידע יחשב לקניינה של הנהלת המועדון והחבר מסכים ומאשר כי הדבר לא יחשב כפגיעה בפרטיות וכן מוותר בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור, לרבות על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

4.3 בהצטרפותו למועדון יחשב חבר המועדון כמי שנתן את הסכמתו המפורשת לכך שהנהלת המועדון תשלח אליו, מעת לעת, דיוורים, דברי פרסום וכל מידע אחר הקשור בפעילות המועדון, הן באמצעות דואר והן באמצעות דואר אלקטרוני, הודעת מסר קצר (SMS), טלפון, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או בכל דרך אחרת שתבחר הנהלת המועדון, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

4.4 חבר מועדון זכאי לבקש להסירו ממאגר המידע הרשום בבעלותה של הנהלת המועדון, בהודעה בכתב להנהלת המועדון, ובמקרה זה ימחק שמו ממאגר המידע בתוך 30 יום ממועד קבלת הודעתו והוא יחשב כמי שפרש מהמועדון וחברותו תבוטל.

4.5 ככל שחבר המועדון יתנגד לביצוע פנייה ישירה אליו מהמועדון באמצעי מסוים, כגון: טלפון, פקס ו/או דוא"ל, יהא עליו להודיע להנהלת המועדון על בקשתו להסרת שמו מהמערכת וזאת לכתובתה במשרדי המועדון ו/או בדרך שבה התבצעה הפנייה אליו ובמקרה כזה תעודכן המערכת בתוך 30 יום ממועד קבלת הודעת חבר המועדון. במקרה של ביטול הסכמת החבר כאמור בסעיף זה לעיל, הנהלת המועדון תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותו במועדון.

4.6 חבר מועדון יהיה אחראי לדווח להנהלת המועדון בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים, על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עימו. הנהלת המועדון לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או עדכון בכל הקשור למועדון ו/או לפרסומיו בגין אי עדכון פרטים אישיים של חבר במועד.

5.כללי

5.1 הנהלת המועדון שומרת על זכותה להאריך ו/או להפסיק את פעילות המועדון אם תראה צורך בכך, במתן הודעה לאלתר. במקרה של הפסקה כאמור יהא המועד האחרון למימוש מבצעים מיוחדים 60 יום מיום פרסום ההודעה בדבר הפסקת פעילות המועדון כאמור לעיל.

5.2 הנהלת המועדון שומרת על זכותה לשנות את הוראות התקנון, על כל סעיפיו, לרבות הזכאות להצטרף למועדון, תקפות החברות בו, ההטבות להן זכאים החברים, מחירים ועלויות וכיו"ב, הכל כפי שתמצא הנהלת המועדון לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.3 הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לבטל את ההטבות הניתנות על ידה לחברי המועדון ו/או היקפן, בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וכפי שיפורסם על ידה מעת לעת.

5.4 כל הטבה שהוענקה לחבר המועדון שלא על פי תקנון זה תיחשב להטבה לפנים משורת הדין, לא תחייב את הנהלת המועדון ולא תעיד על זכויותיהם של חברי מועדון אחרים.

5.5 דרכי מסירה, פרסום ודיווח של הודעות הנהלת המועדון יהיו כפי שתקבע הנהלת המועדון מעת לעת.

5.6 כל מקום בתקנון זה שנעשה שימוש בלשון זכר יקרא גם כאילו נאמר גם בלשון נקבה.

5.7 לרשות חברי המועדון יעמדו נציגי השירות של בימים א-ה' בין השעות 08:00-17:00 מספר טל': *2171

 פקס' 03-9466955  כתובת דוא"ל service@malysheva.co.il

5.8 כתובת הנהלת המועדון הינה: מונטיפיורי 46, ת"א  .

5.9 בהצטרפות למועדון הלקוחות מסכים חבר המועדון כי לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב תהיה סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לתקנון זה.