תקנון החברה

תקנון

  1. 1.       כללי

1.1.    הוראות התקנון שלהלן מגדירות את זכויות וחובות הלקוח בקשר עם השימוש באתר האינטרנט ורכישת מוצרים הן באמצעות אתר האינטרנט והן באמצעות מוקד המכירות הטלפוני ואו כל שאר ערוצי ההזמנה העומדים בפני הלקוח לרבות אופן ותנאי רכישת המוצרים (להלן: "התקנון").

1.2.    הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי לקוחות החברה באתר או באמצעות פנייה טלפונית.

1.3.    המבקר באתר האינטרנט, הרוכש מוצרים באתר האינטרנט והרוכש מוצרים באמצעות המוקד הטלפוני, יכונו להלן: "הלקוח".

1.4.    התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין הלקוח לבין חברת דיאטת ילנה מלישב ישראל בע"מ (להלן: "החברה"), לכל דבר ועניין.

1.5.    הואיל ותקנון זה מהווה הסכם מחייב בין הלקוח לבין החברה, מתחייב הלקוח לקרוא את כל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה בעיון ובקפידה ולמלאם.

1.6.    מובהר כי בעצם השימוש באתר האינטרנט מסכים מאשר ומצהיר הלקוח כי קרא את כל הוראות התקנון וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ללא סייג, בין אם ביצע רכישה באתר האינטרנט ובין אם ביצע רכישה באמצעות המוקד הטלפוני של החברה, מבלי שקרא את התקנון, על אף שאישר כי עשה כן, התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. כאמור לעיל, גם במידה ולא סימן הלקוח כי הוא מסכים לאמור בתקנון, עצם השימוש באתר האינטרנט ו/או הזמנת מוצרים באמצעות המוקד הטלפוני על ידו מהווה הסכמה כאמור, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או בעלי החברה ו/או אתר האינטרנט ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

1.7.    לחברה שמורה הזכות לעדכן ו/או לשנות את התקנון, מעת לעת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי. מסיבה זו, מתחייב הלקוח לקרוא את התקנון בכל פעם שיבחר להשתמש באתר האינטרנט.

1.8.        אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר.

1.9.        התקנון מופנה לשני בני המינים באופן שווה, אולם מטעמי נוחות בלבד מנוסח בלשון זכר.

1.10.     מובהר כי כל הוראות התקנון תחולנה בהתאמה ובשינויים המחויבים גם על לקוח שבחר לרכוש מוצרים באמצעות התקשרות טלפונית עם מוקד שירות הלקוחות של אתר האינטרנט.

  1. 2.       רכישות מוצרים

2.1.        כל אדם המחזיק כרטיס אשראי בר תוקף שהונפק ומכובד בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות בישראל רשאי לרכוש את מוצרי החברה (להלן – "כרטיס אשראי").

2.2.        מובהר בזה כי תשלום באמצעות כרטיס אשראי יתאפשר בכפוף לכך שחברות כרטיסי האשראי מתירות תשלום בכרטיס האשראי שך הלקוח לצורך ביצוע הרכישה.

2.3.        לחברה שמורה הזכות להגביל ו/או לבטל את זכאותו של לקוח לרכוש באתר האינטרנט מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי גם אם רכש בעבר את מוצרי החברה. בין היתר, זכות זו תעמוד לחברה בכל אחד מהמקרים הבאים (מובהר כי אי נקיטת אמצעי הגבלה ו/או ביטול מצד החברה כאמור, על אף שעומדת לה זכות לעשות כן, לא ייחשבו כויתור על איזו זכות מזכויותיה):

2.3.1.            במקרה שבו מסר הלקוח פרטים כוזבים ו/או שגויים ו/או פרטים שאינם נכונים בעת ההרשמה לאתר האינטרנט של החברה או במעמד רכישת המוצר או במקרה שבו הלקוח ביצע רכישה ו/או כוונה לבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי שאינו בתוקף ו/או שהוגבל לשימוש ו/או חסום לשימוש ו/או אינו מוחזק כדין בידי הלקוח המחזיק בו. עשיית שימוש ו/או ביצוע רכישה באתר האינטרנט של החברה לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי עפ"י כל דין ו/או בכדי לסייע לאחר לביצוע של מעשה כזה.

2.3.2.            ביצוע מעשה ו/או מחדל שיש בהם לפגוע ו/או פוגעים בחברה ו/או באתר האינטרנט ו/או במי מטעמה של החברה, לרבות בלקוחותיה ו/או בספקיה של החברה.

2.3.3.            במקרה בו ללקוח קיים חוב לחברה ו/או לחברות קשורות עימה, לרבות חוב הנובע מרכישה ו/או מהזמנת מוצרים של החברה שלא דרך אתר האינטרנט והלקוח לא פרע את חובו על אף שהגיע מועד פירעונו.

  1. 3.       הזמנת מוצרים

3.1.        אספקת המוצרים תתאפשר רק בארץ ובתוך גבולותיה.

3.2.        אספקת המוצרים תעשה באמצעות שליח של חברת שליחויות עמה התקשרה החברה ו/או בכל דרך אחרת כפי שיוחלט על ידי החברה מפעם לפעם (להלן – "השליח").

3.3.        מובהר כי אספקת המוצרים תסופק לכתובת שהלקוח ציין בהליך הרכישה ככתובת אליה מבוקשת אספקת המוצרים.

3.4.        אספקת המוצרים תתאפשר לכל חלקי הארץ, למעט יישובים מסוימים, כפי שיוחלט מפעם לפעם לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ומבלי שללקוח תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך (להלן – "יישובים בהם לא תתאפשר אספקת מוצרים").

3.5.        מובהר כי החברה לא תהיה מחויבת לספק את המוצרים שהוזמנו על ידי הלקוח, אף אם הלקוח סימן בעת הליך הרשמתו מען הנכלל בין היישובים בהם לא תתאפשר אספקת מוצרים באתר האינטרנט, ומען זה נקלט במערך ההזמנות של אתר האינטרנט וההזמנה סומנה כמאושרת. ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

3.6.        מובהר כי החברה לא תהיה מחוייבת לספק את המוצרים שהוזמנו על ידי לקוח ליישובים שאין גישה אליהם מבחינה ביטחונית ו/או נסגרו למעבר בין אם באופן זמני ו/או קבוע על ידי רשות מוסמכת, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

  1. 4.       אספקת המוצרים

4.1.        זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים.

4.2.        מועד אספקת המוצרים הינו בממוצע כ- 4 ימי עסקים מיום אישור ביצוע ההזמנה במייל ובכפוף למפת איזורי החלוקה.

4.3.        אספקת המוצרים תתבצע בימי עסקים בין הימים ראשון עד חמישי, בין השעות 08:30-20:00  בהתאם לאיזורי החלוקה בארץ, לפרטים מדויקים ניתן לשאול את נציגי השירות. 

4.4.        מועד אספקת מוצר אשר נקבע, יוכן ויופץ לנקודת שליחות כ72 שעות לפני תאריך המשלוח. בטווח 72 שעות אלו, לא ניתן יהיה לדחות/לבטל את המשלוח. במקרים כאמור, לא יידחה מועד אספקת המוצרים ויסופק בהתאם למועד שיתואם עם הלקוח וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך כלפי החברה ו/או מי מטעמה

4.5.        מובהר ומוסכם בזאת כי לחברה אין שליטה על מועדי האספקה המדויקים של שירות המשלוחים ואין לה כל אחריות על כך.

4.6.        בכל מקרה של עיכוב באספקת המוצר מחויב הלקוח להודיע באופן מיידי על העיכוב על-מנת לתת אפשרות לחברה לנסות לפתור את הבעיה מוקדם וביעילות ככל שניתן.

4.7.        במידה ומוצר שהוזמן אינו זמין במלאי על אף האמור באתר, יינתן ללקוח מוצר חילופי הקיים במלאי או אם יבחר הלקוח להמתין להגעת המוצר למלאי ולקבלו, ואולם בכל מקרה לא תעמוד לו כל זכות לקבל פיצוי כלשהו בגין כך. על אף האמור, במקרה שיחסר מוצר במלאי תהא לחברה זכות לספק במקומו מוצר מאותה הקטגוריה (על פי סוגי הארוחות)

4.8.        איחור במועד אספקה, בשל כל סיבה שהיא, לא יקנה ללקוח כל זכות לקבל כל פיצויי שהוא.

4.9.        החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, השבתות וכיוצ"ב. בכל מקרה תוגבל אחריותה של החברה בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שיגרמו עקב מעשה או מחדל של החברה או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר שנרכש על-ידי הלקוח.

4.10.     החברה ו/או מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

  1. 5.       ביטול עסקה

5.1.    בקשה לביטול עסקה תעשה בכתב ותכלול את פרטי הרוכש כולל ת.ז ומספר הזמנה ו/או מספר חשבונית.

5.2.    החברה רשאית לגבות דמי ביטול בסך של 5% מסך ההזמנה שבוטלה או 100 ש"ח (הנמוך מבינהם).

5.3.    ביטול עסקה יתבצע בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 ('להלן: "החוק") והתקנות שהותקנו על פיו.

5.4.    החברה רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה במקרה ונפלה בהצעה לרכישת המוצר טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח במעמד הרכישה.

5.5.   לחברה שמורה הזכות לשנות ו/או לעדכן מעת לעת את מדיניות ביטול/החלפת המוצרים וזאת מבלי שתחויב ליתן הודעה כלשהי ללקוח. על הלקוח מוטלת האחריות להתעדכן מעת לעת במדיניות החזרת/החלפת מוצרים כפי שתתפרסם על ידי החברה מעת לעת ו/או על פי דין.

מוצר אשר הוכן ללקוח ו/או יצא ממחסני החברה ונשלח אל הלקוח, לא יוחלף ולא יבוטל, גם במקרה בו המוצר טרם הגיע אל הלקוח, בכפוף להוראות החוק.

בכל מצב של ביטול עסקה מלא ו/או חלקי, החברה תזכה את אמצעי התשלום ממנו שילם הלקוח בכפוף למדיניות הזיכויים של החברה.

 

 

  1. פרטיות

6.1.    לצורך רכישה באתר האינטרנט על הלקוח למלא את פרטיו האישיים. ללא מילוי הפרטים האישיים הלקוח לא יוכל לרכוש באמצעות אתר האינטרנט.

6.2.    הלקוח מאשר ומסכים כי כל הפרטים האישיים שמולאו על ידו לצורך רכישה באתר האינטרנט, נמסרו על ידו מתוך הסכמה, בחירה ורצון חופשי. כמו כן ידוע ללקוח כי החברה תהיה רשאית לאגור במאגרי המידע של החברה את הפרטים האישיים שמולאו על ידו וכן את המידע שייאסף אודותיו תוך כדי השימוש שייעשה על ידו באתר האינטרנט וכל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע כאמור. יודגש כי לא חלה על הלקוח חובה חוקית למסור את הנתונים הנ"ל, אולם ללא מסירתם לא יוכל לרכוש מוצרים באמצעות אתר האינטרנט.

6.3.    הלקוח מאשר כי ידוע לו שהחברה תהיה רשאית לאסוף בעת השימוש על ידו באתר החברה ולאגור במאגר הנתונים של החברה, מידע אודות הרגלי הקניה של הלקוח, צרכיו, מוצרים שרכש, מידע או פרסומת אותו קרא, העמודים אשר צפה בהם, ההצעות שהתעניין בהם, אמצעי התשלום אשר שימש אותו וכל מידע אחר (לרבות אך לא רק באמצעות קבצי "קוקיס").

6.4.    הלקוח מאשר ונותן לחברה את הסכמתו למסור את פרטיו האישיים כפי שמולאו על ידו באתר האינטרנט וכן את המידע והנתונים שיאספו אודותיו כמפורט לעיל (להלן בסעיף זה "המידע"), לכל גורם מטעם החברה ו/או חברות קשורות לחברה, בין היתר לצורך מתן הטבות המותאמות אישי, עריכת סקרים ומחקרי שוק, דיוור ישיר, הפקת מידע סטטיסטי ועוד. כמו כן הלקוח מאשר ונותן לחברה את הסכמתו למסור את המידע כהגדרתו לעיל לצד שלישי אשר זקוק למידע זה לצורך מתן השירות ללקוח כתוצאה מהרכישה שבוצעה על ידו באתר האינטרנט ו/או בקשר אליה, ובכלל זה גם לנציגי שירות הלקוחות של אתר האינטרנט ו/או השליח, לרבות עובדי החברה.

6.5.     הלקוח מאשר כי ידוע לו כי מטרות מסירת הפרטים האישיים שימסרו על ידו הינם: (1) ביצוע בפועל של רכישת המוצרים באמצעות אתר האינטרנט וכל הפעולות הנלוות והקשורות בכך; (2) שיווק מידע פרסומי כמפורט להלן ודיוור ישיר ע"י החברה ו/או ע"י חברות קשורות; (3) שימוש בפרטי הלקוח לפי צרכי החברה, בין היתר לצורך איסוף ו/או ניתוח מידע אודות הרגלי הקנייה, העדפות, מידע ו/או פרסומות שנקראו על ידו באתר האינטרנט, זמן שהותו באתר האינטרנט, תדירות כניסתו לאתר האינטרנט ונתונים נוספים; (4) התאמה אישית של מרכיבים ונושאים באתר האינטרנט בהתאם לתחומי התעניינות הלקוח וציפיותיו.

6.6.    במקרה בו יעלה בידי צד שלישי לשבש ו/או להפריע ו/או לחדור ו/או לעשות שימוש לרעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת שלא כדין בפרטי הלקוח, לא תהיינה ללקוח ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או פגיעה שעלולה להיגרם ו/או שתיגרם כתוצאה מעשיית שימוש שלא כדין על ידי הצד שלישי.

  1. 7.       מידע פרסומי/מאגר מידע

7.1.    הפרטים שמסרת בעת ההרשמה יישמרו במאגר הלקוחות של דיאטת ילנה מלישב בע"מ (להלן: "החברה") שמספרו: 700062400 בפנקס מאגרי המידע. אישורך מעיד על כך כי הנך מסכים שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של החברה. לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע המבוקש. המידע שבמאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם המאגר ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וכן למטרות המפורטות להלן:

7.1.1.       כדי לאפשר לך להשתמש בשירותי החברה;

7.1.2.       כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;

7.1.3.       ליצירת הקשר אתך כשהחברה סבורה שקיים צורך בכך;

7.1.4.       לשם תפעולה התקין ופיתוחו של האתר;

7.1.5.       לצורך משלוח דיוור ישיר ו/או משלוח דבר פרסומת למאשרי הדיוור, כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, לרבות מידע על מוצרים, הטבות, אשר לדעת החברה עשויים לעניין אותך, בין באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר, שיחה מוקלטת ובין בכל דרך אחרת.

7.1.6.       לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאי שימוש אלה

7.2.    לקוח אתר האינטרנט אשר לא מעוניין בקבלת מידע פרסומי כאמור, נדרש לסמן סימון במקום המיועד לכך באתר האינטרנט כי הוא אינו מעוניין בקבלת מידע פרסומי.

7.3.    לקוח אתר האינטרנט יהיה רשאי להודיע בכל עת על רצונו שלא לקבל מידע פרסומי וזאת באמצעות מתן הודעה בכתב ו/או בדרך שבה נמסר לו המידע הפרסומי, לפי בחירתו.

7.4.    הואיל ולחברה אין יכולת לברר ו/או לבדוק האם הלקוח עושה שימוש בכתובת דואר אלקטרונית המשותפת ללקוח ולמשתמשים נוספים, החברה רואה באי סירוב הלקוח לקבל דבר פרסומת כאמור כאישור ומתן התחייבות מצד הלקוח והמשתמשים הנוספים כלפי החברה לכך שניתנה הסכמתם של המשתתפים הנוספים באותה כתובת דואר אלקטרונית לקבלת המידע הפרסומי.

  1. 8.       הדין החל ותנית שיפוט

8.1.    בקשר עם פרשנותו ו/או אכיפתו של תקנון זה ו/או פעולה ו/או סכסוך הנובעים מתקנון זה ו/או משימוש באתר האינטרנט ו/או ביצוע רכישה באתר האינטרנט ו/או ביצוע רכישה באמצעות המוקד הטלפוני של החברה (להלן – "המחלוקת"), מוסכם כי יועצה המשפטי של החברה ישמש כפוסק מוסכם בין הצדדים ליישוב המחלוקת. במקרה בו המחלוקת לא תיושב כאמור, מוסכם כי לבתי המשפט בתל אביב בלבד תהייה נתונה סכמות ייחודית לפתרון המחלוקת בין הצדדים.

8.2.    הדין שיחול על השימוש באתר האינטרנט הוא הדין הישראלי בלבד.